ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน idempiere

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นกระบวนการเรียกเก็บภาษีเพื่อเป็นหลักประกันไว้ส่วนหนึ่ง โดยในกระบวนการนี้ ผู้ที่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการจะทำการหักเงินส่วนหนึ่งออกไปจากทั้งหมดที่ต้องจ่าย

สำหรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั้นเราสามารถที่จะนำเอา Plugin ของ Colombia Localisation Withholding Tax มาใช้ เพื่อให้ในระบบ idempiere นั้น สามารถทำการหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยขึ้นตอนในการติดตั้งคือให้ไป download โปรแกรมได้ ที่นี่

หลังจากที่เรา download มาแล้วให้เราทำการติดตั้ง plugin ที่ชื่อว่า org.globalqss.idempiere.LCO.withholdings หลังจากเข้าไป Enable Plugin ตามภาพ

Withholding Tax : Localization Columbia was enabled

หลังจากที่เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในระบบเราจะพบกับ Module ที่เราได้ติดตั้งเพิ่มไปที่ Colombia Localization > Withholdings

Withholding Tax module in idempiere

การใช้งาน Withholding Tax Plugin

เพื่อให้ได้รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เราจะต้องทำการกำหนดค่า Withholding Tax Type และกำหนด Calculation เพื่อให้ระบบสามารถรู้ว่า รายการสินค้าจะถูกคำนวณด้วย Rate เท่าไหร่ โดยในขั้นตอนนี้นี้เราสามารถกำหนดได้ดังภาพ

ตย.การกำหนดการคำนวณ Withholding Tax

หลังจากที่ได้กำหนดวิธีการคำนวณแล้วให้เรากำหนด Rule ที่เราจะใช้ในการสร้างรายการ Withholding Tax เพื่อให้ระบบรู้ว่าจะใช้ข้อมูลอะไรในการเชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการคำนวณ เงินหัก ณ. ที่จ่าย

หลังจากที่ได้กำหนดค่าต่างๆตาม Rule ที่กำหนดไว้แล้ว เราได้ทดลองทำรายการกันตามนี้คือ เราจะเปิดรายการ Invoice 1000 VAT 70 และ Withholding Tax 30 ซึ่งรายการนี้จะทำการชำระเป็นจำนวน 1040

โดยเริ่มต้นเราทำการสราง รายการ Invoice (Vendor) ขึ้นมา โดยมี Amount ตามที่เราได้กำหนดไว้ ตาม Scenario

รายการ Invoice ที่ได้ถูกสร้างขึ้น

หลังจากที่เราได้ทำการสร้าง Invoice (Vendor) แล้ว ให้เรานำเอารายการ Invoice ดังกล่าวนี้มาทำการชำระ ที่หน้า Payment ดังภาพ โดย idempiere จะนำเอา เงินหัก ณ ที่จ่ายไปลงไว้ที่ Write-Off จำนวน 30 ซึ่งจะตรงตาม Scenario ของเรา (ซึ่งเราอาจจะแก้ไขโปรแกรมให้ไปลงที่ Withholding Amt ได้)

เมื่อทำการชำระแล้วเราจะได้รายการ Withhholding Tax โดยสามารถตรวจสอบรายการที่ Colombia Localization > Withholdings > View Withholding เราจะเห็นรายการที่เราทำเสร็จแล้ว

รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จากที่สรุปมา การนำเอา Colombia Localization มาเพื่อประยุกต์ใช้ใน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของไทย เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้น โดยระบบจะทำการสร้างรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ โดยในส่วนของ หนังสือหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) และ รายงานรายการ หัก ณ ที่จ่าย พร้อมใบปะหน้า (Withholding Tax 3/53) นั้น เราจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา โดยเราสามารถใช้แบบ form ของ สรรพากร เพื่อใช้จัดพิมพ์ รายงานออกมาได้ ตามภาพ